version française |
Płatność kartą kredytową i szybkim przelewem
Możliwość zapłaty za tłumaczenie kartą kredytową lub szybkim przelewem.
VISA MASTERCARD
Szybka reakcja!
Jeżeli jestem on-line (zółte słoneczko),
na zadane pytanie, odpowiem w ciągu 10 minut.
biuro@aktyw.com.pl

Bezpłatna wycena!


Znajdziesz mój profil na

The translation workplace


Mój stan

tłumaczenia francuski

Regulamin świadczenia usług tłumaczeń przez firmę FHU AKTYW Paweł Kubicki, zwaną dalej Tłumaczem.


I Informacje ogólne

 1. Firma FHU AKTYW, mieści się w Głogowcu 33, 99-300 Kutno (NIP: 889-125-68-04, REGON: 871675717). Oficjalna strona internetowa: www.aktyw.com.pl, oficjalny adres poczty elektronicznej: biuro@aktyw.com.pl i pkubicki@aktyw.com.pl
 2. Firma FHU AKTYW wykonuje tłumaczenia pisemne zwykłe zachowując najwyższy profesjonalizm, zgodnie z posiadanym wykształceniem translatorskim.
 3. Oprócz tłumaczenia, firma FHU AKTYW wykonuje również korektę językową powierzonych dokumentów, skład graficzny i wydruk.
 4. Usługi wykonywane są na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z jego akceptacją.
 5. Klient przekazuje Tłumaczowi tekst do tłumaczenia drogą elektroniczną, faksem, pocztą lub w inny sposób ustalony z Klientem.
 6. Wszystkie dostarczone przez Klienta dokumenty objęte są poufnością.

II Zasady współpracy

 1. Standardowa strona obliczeniowa w przypadku tłumaczeń zwykłych wynosi 1800 znaków (łącznie ze spacjami) lub 280 słów. Znaki i słowa liczone są na podstawie funkcji Statystyka wyrazów w programie MS Word.
 2. Po dokonaniu przez Tłumacza wstępnej wyceny przekładu, ustaleniu terminu wykonania zlecenia, Klient zleca zamówienie wykonania tłumaczenia w formie podpisanego formularza zlecenia, umowy o tłumaczenie lub w wyjątkowej sytuacji, w formie listu elektronicznego ze zgodą na warunki i podanymi danymi do faktury.
 3. Za początek realizacji zlecenia uważa się datę przesłania dokumentów zlecenia oraz dokumentów do tłumaczenia.
 4. W szczególnych przypadkach i za porozumieniem stron, Tłumacz ma prawo do realizacji zlecenia na innych warunkach, niż określone powyżej.

III Sposób płatności

 1. Po wykonaniu zlecenia Tłumacz wystawia Klientowi fakturę VAT, którą należy opłacić w terminie 14 dni od dnia jej wystawienia. Zapłata dokonywana jest przelewem na rachunek konta bankowego określonego w fakturze lub kartą kredytową na stronie www.aktyw.com.pl.
 2. W niektórych przypadkach, Tłumacz zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki w formie przedpłaty przed przystąpieniem do tłumaczenia tekstu.

IV Reklamacje

 1. Klient ma prawo do reklamacji tłumaczeń, które według Niego zawierają błędy, o ile je wskaże i uzasadni, a także w przypadku opóźnienia realizacji zlecenia z przyczyn leżących po stronie Tłumacza.
 2. W przypadku wystąpienia błędów wskazanych przez Klienta, Tłumacz zobowiązuje się do ich bezpłatnego poprawienia, o ile zostaną one zgłoszone przez Klienta w okresie 10 dni od oddania gotowego tłumaczenia. Termin usunięcia błędów jest ustalany indywidualnie do każdego zlecenia.
 3. Klient ma możliwość otrzymania rabatu ustalonego w związku z wystąpieniem powyższych błędów, a także z powodu nieterminowości wykonania tłumaczenia z winy Tłumacza. Rabat ten ustalany jest indywidualnie do każdego zlecenia.
 4. Odpowiedzialność firmy FHU AKTYW Paweł Kubicki ogranicza się do ceny zlecenia.

V Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje Klienta od dnia złożenia Zamówienia.
 2. W szczególnych przypadkach Tłumacz może zastosować inne niż określone w regulaminie zasady współpracy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).


Regulamin w wersji PDF


Strona główna | Moje CV | Cennik | Edycja (DTP) | Wyjazdy | Kontakt | Czat | Klienci | Płatności | Regulamin | Hobby |
Pobierz prezentację